Отчетност за съдържанието
Съдържанието на нашите страници е създадено с най-голямо внимание. Не можем обаче да гарантираме точността, пълнотата или актуалността на съдържанието. Съгласно законовите разпоредби ние освен това носим отговорност за собственото си съдържание на тези уеб страници. В този контекст, моля, обърнете внимание, че съответно не сме задължени да наблюдаваме само предадената или запазена информация на трети страни или да разследваме обстоятелства, насочващи към незаконна дейност. Нашите задължения за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общоприложимите закони остават незасегнати от това съгласно §§ 8 до 10 от Закона за телемедиа (TMG).

 

Отчетност за връзките
Отговорността за съдържанието на външни връзки (към уеб страници на трети страни) се носи единствено от операторите на свързаните страници. Никакви нарушения не бяха видни по време на свързването. Ако някое правно нарушение стане известно на нас, незабавно ще премахнем съответната връзка.

 

Авторско право
Нашите уеб страници и тяхното съдържание са предмет на германското законодателство за авторското право. Освен ако не е изрично разрешено от закона (§ 44а и сл. От закона за авторското право), всяка форма на използване, възпроизвеждане или обработка на произведения, обект на защита на авторските права на нашите уеб страници, изисква предварителното съгласие на съответния притежател на правата. Индивидуалните репродукции на произведение са разрешени само за лична употреба, така че не трябва да служат нито пряко, нито косвено за доходи. Неразрешеното използване на произведения, защитени с авторски права, се наказва (§ 106 от закона за авторското право).

 

Правно оповестяване

В съответствие с раздел 5 TMG

Студио за дизайн на карти | NS
Гр. Burstah 45
20457 Хамбург
Германия - Европа
info@make.id
www.make.id

Идентификационен номер по ДДС съгласно раздел 27 a на германския акт за ДДС:
DE292574471

Лицето, отговорно за съдържанието в съответствие с 55 Abs. 2 RStV:
име

Посочване на източника за изображения и графики:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com